دوستانی که پیامک تیپاکس یا بیجک باربری دریافت نکردند لطفا پیام ارسال کنند