تعاریف و نکات مربوط به مزایا در قانون کار

📌 مبالغی که به جز حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود در زمره مزایا محسوب شده و از نظر استمرار در پرداخت به مزایای مستمر و غیر مستمر و از نظر نوع پرداخت به نقدی و غیر نقدی تقسیم می گردد.

🔻دقت داشته باشید که مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواروبار، کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود و به همین دلیل در محاسباتی مانند سنوات خدمت و یا افزایش حقوق به مزد ثابت اضافه نمی شوند.(ماده ۳۶ ق.ک، تبصره ۳)

📌 تقسیم بندی مزایا بر اساس استمرار در پرداخت:

مبنای تقسیم بندی در این مورد استمرار در پرداخت مزایا می باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، مزایا به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

📌 مزایای مستمر:

مزایای مستمر مواردی هستند که در چندین ماه متوالی همراه با حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود و معمولا در فیش حقوقی، قرارداد استخدامی یا حکم کارگزینی افراد نیز ذکر می شوند.

🔻نکته:منظور از مزایای مندرج در تبصره ماده ۳۷ ق.ک، این دسته از مزایا می باشد.

🔻 برخی از مزایای مستمر عبارتند از:

کمک عائله مندی ـ مسکن ـ حق اياب و ذهاب ـ فوق‌العاده‌ هاى بدى آب و هوا،
( محروميت از تسهيلات زندگى، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز- اشتغال در نقاط مرزى
در کارگاه های مشمول قانون کار که به صلاحدید خود این موارد را لحاظ می کنند)
شرايط محيط کار ـ نوبت کارى ـ کشيک ـ جذب

📌 مزایای غیر مستمر:

مزایای غیر مستمر مواردی هستند که روال پرداخت ثابتی ندارند و ممکن است هر چند ماه یکبار به کارگران پرداخت شود.

🔻 برخی از مزایای غیر مستمر عبارتند از:

اضافه کار- پاداش انجام کار- عیدی- پاداش آخر سال- هزینه تهیه لباس – هزینه های پرداختی بابت درمان و معالجه- بهره وری-خسارت اخراج- فوق العاده مسافرت مربوط به شغل(اعم از فوق العاده ماموریت و هزینه های جاری ماموریت مثل:هزینه اقامت و غذا و…) – بازخرید خدمت – بازخرید مرخصی

📌 تقسیم بندی مزایا از نظر نوع پرداخت:

مبنای تقسیم بندی در این مورد نوع پرداخت مزایا می باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، مزایا به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

🔻مزایای نقدی:

مزایای نقدی مواردی هستند که به صورت نقد به افراد پرداخت می گردد و یا به حساب آنان واریز می شود این مزایا شامل کلیه مزایا از قبیل کمک عائله مندی، فوق العاده ماموریت، طلب مرخصی و به طور کل شامل همه مزایا به جز مزایای غیر نقدی می باشند.

🔻 مزایای غیرنقدی:

مزایای غیر نقدی مزایایی هستند که به صورت غیر نقد به کارگران پرداخت می شود مانند ارزاق تحویلی در مناسبت های خاص مانند عید نوروز یا ماه رمضان، پوشاک، استفاده از مسکن یا خودرو.

┄┅┄┅✶🌸✶┄┅┄

🇮🇷 خانه حسابداری در تلگرام 🔻
https://telegram.me/joinchat/BM-yfDvvezfUgOp1JWhkLQ

در اینستاگرام🔻
instagram.com/accounting_house
.