مديريت سود

مديريت سود، دستكاري سود در محدوده ي اصول پذيرفته شده ي حسابداري است و زماني رخ ميدهد كه مديران از قضاوت خود در گزارشهاي مالي و ساختار معاملات در جهت تغيير گزارشهاي مالي استفاده ميكنند و موجب گمراهي سهامداران در رابطه با عملكرد اقتصادي شركت و تأثير بر نتايج قراردادهاي منعقده براساس ارقام حسابداري ميشوند .

با استفاده از قضاوت در انتخاب روشهاي حسابداري، مديريت انعطاف پذيري لازم براي به كار بردن استانداردهاي حسابداري در گزارش عملكرد مالي به را دست مي آورد. اين انعطاف پذيري، فرصت مديريت سود را براي مديران فراهم ميكند . مديريت سود ميتواند به اشكال مختلف از جمله موارد زير انجام شود :

1⃣ ميتواند نتيجه ي مستقيم استفاده از قضاوت در صورتهاي مالي باشد ؛

2⃣ ميتواند دستكاري سود توسط مديران براي رسيدن به برخي اهداف از جمله:
پرداخت پاداش بالاتر به مديريت، قيمت بالاتر سهام، رسيدن به پيش بيني تحليلگران وكاهش هزينه هاي قراردادي باشد؛

3⃣ ميتواند به وسيله ي معاملات صوري (براي مثال، تأخير در شناسايي فروش) انجام شود این نوع مديريت سود تحت قضاوت حرفه اي نيست؛ بلكه نقض آشكار استانداردهاي حسابداري و مقررات محسوب مي شود؛ و

4⃣ ميتواند دستكاري سود به وسيله نقض مقررات و استانداردهاي حسابداري يا بدون نقض استانداردهاي حسابداري باشد. سودي كه از طريق نقض استانداردهاي حسابداري و مقررات دستكاري ميشود، تقلب نام دارد ومتقلب سزاوار مجازات است.

🔹بنابراين مديريت سود، مخفي كردن تصوير واقعي شركت به منظور دستيابي به برخي اهداف از پيش تعيين شده است. اين فرآيند ميتواند بدون/ با نقض استانداردهاي حسابداري و مقررات، با هدف ضربه زدن به كسي يا به دست آوردن منافع شخصي انجام
شود .

🔹حسابرسي با كيفيت بالا، احتمال تعيين شيوه هاي حسابداري مشكوك، محدود كردن سودهاي بيش از حد و افشا ي اشتباهات را افزايش ميدهد به علاوه، كيفيت حسابرسي بالا ميتواند اقلام تعهدي غيرعادي واحدهاي اقتصادي را كه محرك فرصت طلبي مديران
است، كاهش دهد .

┄┅┄┅✶🌸✶┄┅┄

🇮🇷 خانه حسابداری در تلگرام 🔻
https://telegram.me/joinchat/BM-yfDvvezfUgOp1JWhkLQ

در اینستاگرام🔻
instagram.com/accounting_house
.