قراردادهای آتی زیره سبز در هند از چه زمانی راه اندازی شده است؟

🔻قراردادهای آتی زیره سبز از 3 فوریه 2005 (پنجشنبه 15 بهمن 1383) در بورس هند راه اندازی شده است.

🔻از زمان راه اندازی قراردادهای آتی زیره سبز تا ژانویه 2019 برابر با 178263 تن زیره سبز از طریق قراردادهی آتی تحویل داده شده است.