افزایش وجه تضمین قرارداد آتی زیره سبز به مبلغ ۵۵۰ هزار تومان پس از جلسه معاملاتی سه شنبه مورخ ۱۲ شهریور