♨️کاهش وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران نگین به 250 هزار تومان پس از اتمام جلسه معاملاتی روز شنبه 23 شهریور