📌از روز دوشنبه مورخ 01/07/1398 ،تسویه لحظه ای در روزهای
معاملاتی (شنبه تا پنجشنبه)دو بار در روز، در ساعت های 12:30 و 15:30انجام خواهد شد.