در تبت، مردم کره گاومیش و نمک را به چایشان اضافه می‌کنند و می‌خورند. این نوشیدنی عجیب به آبرسانی بدن کمک می‌کند و انرژی را بازیابی می‌کند. شاید از نظر گردشگران طعم این چای چندش آور باشد.