صخره ى معروف به "صخره چیپسى" در نزدیکى سن دیگو، ایالت متحده

@fa_Nationalgeographic