فلامینگوها فقط هنگامی که سرشان برعکس باشد می توانند غذا بخورند.

🔰🔰
@fa_Nationalgeographic