یک کمپانی طراحی غذا،نوعی بستنی ساخته که در تاریکی بدرخشد و مردم بتواند به راحتی آن را در سینما نوش جان کنند!
در این بستنی از آنزیم های بدن کرم شبتاب و مرجان‌ها استفاده شده
@fa_Nationalgeographic