شراز

کف سود امسال شرکت 1200 تومان است با این سود 4500 تومان؟

بازار گاهی اینقدر بی توجه می شود که فرصت های ناب ایجاد می کند….

بنظرم قیمت پتانسیل یک رشد دو برابری تا مجمع را دارد…..

برای صندوق ها و سرمایه های بزرگ مناسب ارزیابی می شود…

شرکت در سه ماهه نخست امسال 281 تومان سود عملیاتی ساخته….

@NimaAzaadi