در #تفکر_فقر، از مشکلات ترس داریم و همیشه با خود فکر می کنیم که چرا آن مسیر یا آن روش را شروع کردیم.
ولی در #تفکر_ثروت می دانیم در مسیری که برای رسیدن به اهدافمان انتخاب کردیم مشکلاتی وجود دارد و همواره برای مقابله با آنها آماده ایم.

@farachart