📌زمین مکانی است برای زندگی #همه_موجودات شامل گیاهان، حیوانات و انسانها. کسانی که حیوانات را آزار و اذیت می کنند قطعا این #پتانسیل در وجود آنها هست که نسبت به انسانها نیز بی رحم و شریر باشند.

دلیل نمی شود چون ما #باهوش_تریم به آنها آزار برسانیم. آنها هم چون ما برای زنده ماندن تلاش می کنند.

وقتی گونه ای از حیوانات در یک موقعیت مکانی، زیاد و باعث آسیب به محیط یا انسانها می شوند اولین چیزی که به ذهن می رسد و البته راحت ترین و ارزان ترین راه هم هست کشتن آنها #نباشد.

راه های دیگری هم هست هر چند که پر هزینه باشد ولی ارزش این را دارد که انسانیت به خرج دهیم. راه هایی چون کمپ های نگهداری از حیوانات و عقیم و رها سازی آنها در مناطق دور و بی سکنه.

🔘این همه این کشور منابع مالی دارد چرا باید خشن ترین روش را برای پاکسازی حیوانات ولگرد انتخاب کنیم؟ آیندگان در مورد ما چه خواهند گفت؟

@farachart