جفت ارز CADCHF چارت هفتگی – بلند مدت

پس از همبستگی 4 ساله و متراکم سازی ، در صورت شکستن سقف مثلث احتمال شروع حرکت صعودی خوبی وجود دارد.

⚜️@boorstf ⚜️