واعتبار – بروزرسانی چارت – عبور از مقاومت 380

⚜️@boorstf ⚜️