چارت روزانه سکه امامی – سکه بدون حباب

نمودار آبی رنگ ارزش واقعی سکه میباشد و همانطور که مشاهده میفرمایید در هفته های اخیر حباب سکه تخلیه شده است.

⚜️@boorstf ⚜️