دیگر عرضه های اولیه امسال که نسبت به بقیه عرضه اولیه ها خیلی رشد نداشته اند و مستعد رشد هستند :

هجرت ( در صورت عبور از سقف قبلی ) ، تاصیکو و جم پیلن

⚜️@boorstf ⚜️