تاصیکو – بروزرسانی چارت

در صورت شکستن 290 حرکت صعودی خوبی خواهد داشت.

⚜️@boorstf ⚜️