فولاد – بروزرسانی چارت هفتگی – تلاش مجدد جهت شکستن مقاومت 450

⚜️@boorstf ⚜️