هجرت – بروزرسانی چارت روزانه

حد ضرر 2800 و حد سود 4800 ( در صورت عبور از مقاومت 3400 )

⚜️@boorstf ⚜️