نوری – بروزرسانی چارت هفتگی تعدیل شده

⚜️@boorstf ⚜️