وسبحان – چارت هفتگی
P/E 4.17
P/E گروه 8.70

⚜️@boorstf ⚜️