💜پایه 9و10
یاسی
ارغوانی
شرابی دوسانت

🆔 @haircolor_bank