💜پایه 9
شیرنسکافه ای
یاقوتی چهارسانت
دودی8

🆔 @haircolor_bank