ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

@axprofileiran