شده در آیینه ها در پی خود نیست شوی؟

@axprofileiran