به کاکتوس که زیاد اب بدی

خراب میشه ….

حکایت محبت کردن ،

به یه سری از ادمای

زندگیمونه….
@Fallkadehe 🍂🌺