🌞ای دوست
🍁یک آینه نور
🌞پیش رویت باشد
🍁اقبال خوشی
🌞به جستجویت باشد
🍁امروز که این پنجره راوا کردی
🌞دروازه خورشید به سویت باشد
#صبحتون_عاشقانه
🔰 @Fallkadehe