🍂☕️☕️ فال قهوه ☕️☕️🍂

📆تاريخ : سه شنبه 9 مهر 1398

🎋#فروردين :☕️ بی خبری و انتظار ادامه دارد برایتان.

🎋#ارديبهشت :☕️ تاثیر مستقیم شخصی بر زندگی شما و تصمیمات شما.

🎋#خرداد :☕️ برنامه ریزی برای آینده که شمارا به وجد خواهد آورد.

🎋#تير :☕️ دردسر مشکل خواهد آمد.

🎋#مرداد :☕️ توجیح و دلیل شخص عاطفیتان بر سر یک موضوع در رابطه دیده میشود.

🎋#شهريور :☕️تغییر رفتار شخصی نسبت به رابطه با شما.

🎋#مهر :☕️ اعتماد به شخصی در نزدیکتان محتاط باشید.

🎋#آبان :☕️ سرزنش و ملامت خودتان برای یک اشتباه دیده میشود.

🎋#آذر :☕️ رو اتفاق ناخوشایند اما زود گذر.

🎋#دي :☕️ پایان یک‌ مشاجره خانوادگی.

🎋#بهمن :☕️ روزهای عاشقانه برای شما از راه میرسد.

🎋#اسفند :☕️ ناگفته ها گفته میشوند و رازها برملا.

☑️ cнαɴɴεℓ :💖@Fallkadehe💖