«پائیز جان»
کمی از خودت برایم بگو
خنده‌ی چه کسی را دیدی
که برگ‌هایت زرد شد و ریخت و
عاشق شدی …!؟
@Fallkadehe 🍂