قصد داریم که جهت اعتماد مشتریان نمونه ای در بازفت قرار دهیم که دوستان گیوه ها را از نزدیک ببینند و این طرح انشاالله در روز های آتی اجرا خواهند شد