اگر ما را در فروش حمایت کنید قیمت ها را از این هم کمتر خواهیم کرد. ما میخواهیم همه گیوه بختیاری را بپوشند و رسم بختیاری را زنده نگه دارند. ❤️❤️