رابطه #سهون و #جیسو رو میدونی😁

میدونی همدیگه رو دیدن و سهون به جیسو دست گل داده؟؟💐

میدونی لباسی که جیسو توی آپدیت جدیدش پوشیده سهون بهش داده؟؟ 🙈

میدونی عکسی که آپدیت جدید سهون جیسو ازش گرفته؟؟ 👀

اینا رو نمیدونستی؟ پس چی میدونی؟؟
بیا مومنت کامل دانلود کن و با مدرک ببین 👇👇👇
https://t.me/t_h_eb_e_s_t
https://t.me/t_h_eb_e_s_t