تنها کسی که نتیجه کنکورش برام مهمه و هنوز ازش بی خبرم….

@dini1333