واژه های برای علت :
سبب، عامل ، مولد ، منشأ ، متبوع

واژه های برای معلول :
مسبب (اسم مفعول) ، معلول ، نتیجه ، بازخورد ، بازتاب ، تابع ، حاصل

نکته بعد :
در هر عبارت ، وقتی واژه «علت» وسط قرار میگیره ، عبارت قبل ازعلت میشه علت
عبارت بعداز علت میشه معلول

مثال :

تابش خورشید علت است برای روشنایی محیط اطراف

علت : تابش
معلول : روشنایی
*************************
نکته بعد : همین مطلب درباره معلول هست

مثال :
روشنایی محیط معلول تابش خورشید است .
*****************************
نکته بعد :
در وسط آیات قرآن ، حرف «ف» اگر قرار بگیرد ، قبل از حرف ف میشه علت
بعد از حرف ف میشه معلول

مثال : ان الله ربی و ربکم فـــــــــاعبدوه
************************
نکته بعد :
عبارتی که با واژه های :
چون – زیرا – به دلیل این که – به خاطر این که – …. باشد ، آن عبارت علت است

مثال :

چون خورشید می تابد ، محیط روشن است
**************************
نکته بعد :
علت = متبوع
معلول = تابع
@dini1333