سلام کنکوری های عزیز
ی خبر عالی
از این بس طبق برنامه آزمون قلم چی
هر دوهفته یک بار جزوات فوق حرفه ای
طراحی کردیم تحت عنوان بیمه نامه دین و زندگی کنکور
اولین بیمه نامه رایگان 🤩🤩
در هر آزمون آزمایشی و کنکور بدرخشید
اولین بیمه نامه که شامل
(دروس 1دوازدهم و 1و2 دهم)روز دوشنبه منتشر خواهد شد در همین کانال 👌👌👌👌
جزوات تایب شده خواهد بود