تاصیکو – بروزرسانی چارت – از مقاومت 290 عبور کرد

⚜️@boorstf ⚜️