باران عشق🌿☔

🌹کسی هرگز نمی داند چه سازی می زندفردا
چه میدانی تو از امروز
چه میدانم من از فردا
همین یک لحظه را دریاب
که فردا قصه اش فرداست🌹

موضوع :آهنگ جدید وقدیم،شعرومتن
امیدوارم ازمطالب خوشتون بیاد ❤
*حضورشما بزرگترین انگیزه هست*
ارتباط با ادمین:
@higuain2