وَ درد …
به استخوانِمان رسیده،
اما هنوز…
خودمان را نباخته ایم,
و روزگار را زندگی میکنیم,
و هنوز …
آنقدر میخندیم که سرمان از این همه ناخوشی هایی که مجبور به پذیرفتنش کردیم،
درد میگیرد…

👤فرگل مشتاقی
🌹 @barane6gh☔️