💠
🔹از حکیمی پرسیدند:
چرا هیچ از عیب
مردم سخن نمی گویی؟
حکیم گفت:
هنوز از محاسبه ی
عیب های خودم فارغ نشده ام
تا به عیب های دیگران بپردازم …

🍃
🌺🍃@arefaneh_A