💠
🌱"فاصله اجتماعی"

سهم ما از فصل های زندگی
"فاصله"
تا ناکجای دور بود!
فاصله های عاطفی
طبقاتی
جغرافیایی…
و این بار
جمع این فاصله ها
با جنس"فاصله اجتماعی"
کمی هم جور بود!
🍃
🌺🍃@arefaneh_A