💠
🌱صلـوات‌شعبـانیـه

🔸 مستحب است صلوات شعبانیه در ماه شعبان هر روز هنگام اذان ظهـر و همچنین شب نیمۀ شعبان خوانده شود .

🍃
🌺🍃@arefaneh_A