دوستان بعدازمطالعه کانال.هرکسی قصدثبت نام داشت بیادپی وی