تعریف ادمین کانال

ادمین کانال شخصی است که دارای اهلیت قانونی بوده و توانایی ایجاد ، توسعه ، مدیریت ، بهره برداری ، کنترل و بهینه سازی یک یا چند کانال تلگرام را به صورت انفرادی یا گروهی دارد