مراحل انجام کار ششم

مرحله اول : ایجاد یک کانال

مرحله دوم : افزودن عضو واقعی به کانال

مرحله سوم : تهیه محتوا برای کانال

مرحله چهارم: درج محتوا در کانال

مرحله پنجم : افزایش اعضای کانال