نکات مهم درباره کار ششم

🔺 موضوع کانال را ما تعیین می کنیم

🔸 مطالب را به صورت آماده ما به شما می دهیم

وظیفه اصلی شما در کار ۶ مدیریت کانال و افزایش اعضا است