میزان و نحوه پرداخت دستمزد کار ششم

🔸 ماهانه مبلغ یک میلیون تومان الی یک میلیون و پانصد هزار تومان

که پرداخت آن در آخر هر ماه انجام می شود

شرط پرداخت دستمزد در کار ششم اضافه شدن هزار عضو واقعی به کانال در هر روز هست . توجه کنید با توجه به ریزش ها و افرادی که از کانال لفت می دهند باید اعضای واقعی کانال روزانه هزار نفر اضافه شود.

بعد از سی روز از ایجاد کانال به شرط آنکه اعضای کانال شما به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده باشد می توانید درخواست بررسی کانال به واحد دستیاری بدهید ( قبلش پیام ندهید )

کانال شما طی یک فرایند ۱۰ روز بررسی و در صورت تایید دستمزد شما پرداخت خواهد شد .

🔸🔸🔸🔸🔸

اعضا باید واقعی باشند

اعضا باید ایرانی باشند

اعضا نباید با اکانت مجازی وارد کانال شده باشند

اعضا باید در یک ماه اخیر و یک هفته اخیر و ۴۸ ساعت اخیر فعال باشند