نحوه انجام کار ششم

یک کانال ایجاد کنید و روزانه هزار الی دو هزار عضو واقعی به کانال اضافه کنید تا به ۳۰ هزار نفر برسد

در کانال هیچ گونه محتوایی جز چند عکس از طبیعت قرار ندهید

قبل از رسیدن تعداد اعضای کانال به ۳۰ هزار نفر لطفا پیام ندهید