همان طور از قبل هم در کانال درج شده در کار ۶ به دنبال افرادی هستیم که خودشان توانایی اد کردن ممبر را دارند و نباید ممبر خریداری شود و خرید ممبر مجاز نیست